வெற்றிலை பாக்கு பூ பழங்கள்

வெற்றிலை, பாக்கு, தேங்காய், பூ, பழங்கள் இவையெல்லாம் தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையாதவைகள் !

குத்துவிளக்கை சாட்சியாக வைத்து வீட்டில் எல்லா நல்ல விழாக்களும் நடைபெறுகின்றன.

களை கட்டும் நாதஸ்வர கச்சேரி வீட்டில் தெய்வங்களை மகிழ்விக்கும்

Best reference books for NEET

Best reference books for NEET medical entrance examination are given below.

  1. Physical chemistry – O.P. Tandon
  2. Organic chemistry – Morrison and Boyd
  3. Concise Inorganic chemistry – J.D. Lee
  4. Elementary Biology – Trueman
  5. Objective Biology – Dinesh
  6. Concepts of Physics – H.C. Verma
  7. Objective Physics – D.C. Pandey

Everyone can get centumEvery student can get centum marks in Mathematics. Let’s the build the confidence among children. Many schools are not keen in this. Anyway let us analyse how we can encourage our children to score centum.

Can any one declare that a student who has scored centum in Maths exam can consistently score centum in subsequent tests and examinations? No. In that case, why don’t we give them a chance to get centum in the second or third round? This will motivate the children to score higher marks in board examinations.

We have tried out this strategy with our students. We call this strategy “Saitech Centum Score Cyclic Exam Series” (SCSCES).

Students are encouraged to score 100% by repeated attempts in all these Centum Score Cyclic Exams. They have to score 100% within 3 attempts. They will be motivated with gift points based on the number of attempts. We motivate the successful children with some gift points.